เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม หน้าแรก เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Traditional พื้นฐานภาษา เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Tenses กาลเวลาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Prefix & Suffix คำก่อน-หลัง ภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Reading การอ่านบทความภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Englsih Songs เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากบทเพลง เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม Webboard บอร์ดพูดคุยเรื่องภาษาอังกฤษ เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
เรียน-สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รักอิงลิช คอท คอม
Login Email : Pass : สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน 
 
 
 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Word Classes
Verbals

Phrases
Clauses

Sentenses

Tenses

Affix

 

 
 

Adjectives

Adjectives คำคุณศัพท์

Adjective หรือคำคุณศัพท์ คือคำที่ใช้ประกอบนาม แบ่งออกเป็นชนิดต่างๆตามลักษณะการใช้ ดังนี้
1.Possessive Adjective
คือคำคุณศัพท์ที่ใช้ประกอบนามเเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ
my ของฉัน
her ของเธอ
his ของเขา
its ของมัน
your ของคุณ
our ของพวกเรา
their ของพวกเขา

2.Descriptive Adjective
คือคำคุณศัพท์ที่ที่ใช้ประกอบนามบอกลักษณะของนามแบ่งออกเป็น 3 อย่าง คือ
บอกคุณภาพ(quality) เช่น good, delicious, generous (ใจกว้าง), narrow, deep, tame, careful, active
บอกขนาด(size) และอายุ (age) เช่น big, tall, short, young, old, new
บอกสี(colour) เช่น brown, pink, yellow, white, green

3.Adjective of Number หรือ Numeral Adjective
คือคุณศัพท์ที่บอกจำนวนนับ ลำดับที่ และจำนวนที่ไม่แน่นอน
-บอกจำนวนนับธรรมดา (Cardinal Numeral Adjective)เช่น one,two,three...
-บอกลำดับที่ (Ordinal Numeral Adjective)เช่น first,second,third...
-บอกจำนวนที่ไม่แน่นอน เช่น คำว่า
many มาก
much มาก
double ทั้งสอง
few /a few น้อย จำนวนน้อย สองสาม
several หลาย
a little/little เล็กน้อย
all ทั้งหมด
no ไม่มี
some มีบ้าง
enough เพียงพอ

4.Proper Adjective
คือคำคุณศัพท์ที่มาจาก Proper Noun และ Adjective นี้ต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอ เช่น
Thailand Thai คนไทย
China Chinese คนจีน
Italian food อาหารอิตาเลียน
American style รูปแบบอเมริกา
Thai song เพลงไทย

5.Noun ที่เอามาใช้เป็น คุณศัพท์ประกอบนาม เช่น
electric machine, cotton dress; history book

6.Demonstrative Adjective
คือคุณศัพท์ประกอบนามเพื่อชี้เฉพาะลงไป ได้แก่
This ใช้กับคำนามเอกพจน์ที่อยู่ใกล้ (นี้)
That ใช้กับคำนามเอกพจน์ที่อยู่ไกล (นั้น)
These ใชักับคำนามพหูพจน์ที่อยู่ใกล้(เหล่านี้)
Those ใชักับคำนามพหูพจน์(เหล่านั้น)

7.Indefinite Adjective คือ คุณศัพท์ที่บอกจำนวนไม่แน่นอน ได้แก่
all
no
many
several
few
some
any
enough

8.Distributive Adjective คือ คุณศัพท์ที่ประกอบนามเพื่อแบ่งแยกนามออกจากกัน ได้แก่
each
every
either
neither

 


1
Article
Demonstrative
Possessive


2
Numeral


3
Descriptive


4
Proper
Adj


5
Noun
used asNoun


(a)
Ordinal
และ
next, same,
only, last


(b)
Cardinal
และ
other
many
many other
several other


(a)
quality


(b)
size, age


(c)
colour


My sister’s
His
-
His

The


first
only
-
only

next


two
one
Many
one

two


lovely
smart
delicious
-
long
difficult
หรือ
difficult
long


little
-
-
old

-


pink
-
-
-

-


Thai
-
Chinese
French

English


silk
-
-
-

grammar


dresses.
daughter.
dishes.
red wine.

lessons.

 

 
 
Home  |  Traditional  | Tenses  |  Affix  |  Reading  |  Songs  |  Others  |  Webboard
©2010-2013, RukEnglish.com